• :
  • :
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TH HƯƠNG SƠN - H. LẠNG GIANG - T. BẮC GIANG.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH KHẢO THÍ, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

PHÒNG GD&ĐT LẠNG GIANG    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

   TR­­ƯỜNG TH HƯƠNG SƠN                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                     

     Số: … / KH- THHS                           Hương sơn,  ngày 21  tháng 9 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHẢO THÍ VÀ KĐCLGD

NĂM HỌC 2021 - 2022

 

Căn cứ  Hướng dẫn 472/GD-ĐT ngày 20/9/2021 của Phòng GD&ĐT Lạng Giang về việc Hướng dẫn nhiệm vụ KT- KĐCLGD năm học 2021- 2022;

Căn cứ kế hoạch số 152/KH-THHS ngày 06 tháng 9 năm 2021 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học  2021 -  2022 của Hiệu trưởng trường TH Hương Sơn,

Trường TH Hương Sơn  xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ KT- KĐCLGD năm học 2021 – 2022 như sau:

            I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi.

Năm học 2021-2022 nhà trường đã nhận được sự quan tâm của chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền.

Trường TH Hương Sơn  có lực lượng giáo viên trẻ có kiến thức, năng động và ham học hỏi.

Quản lý nhà trường còn trẻ nên việc tiếp nhận những vấn đề mới cơ bản nhanh và khả năng vận dụng tốt.

Học sinh là người dân tộc, đa phần chăm ngoan, có ý thức trong học tập.

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cơ bản đảm bảo yêu cầu dạy học ở mức tối thiểu.

Nhà trường đã xây dựng được KH TĐG và KĐCLGD ngay từ đầu năm học và đang triển khai thực hiện.

2. Khó khăn

 Trường Tiểu học Hương Sơn có 3 khu, mỗi khu cách nhau hơn 3 km, ở trên địa bàn xã khó khăn (Có 2 thôn đặc biệt khó khăn), có trên 90 % dân số làm nông nghiệp, còn nhiều hộ nghèo: 41 học sinh thuộc hộ nghèo; 75 học sinh hộ cận nghèo; 747 học sinh là con em dân tộc thiểu số..

Đội ngũ giáo viên còn thiếu chưa đủ giáo viên dạy 2 buổi trên ngày. So với  chỉ tiêu biên chế về đội ngũ còn  thiếu 6 đ/c giáo viên văn hoá, 2 giáo viên Tin học; 2 GV Tiếng Anh; .1 GV Mỹ thuật.

+ Nhà trường có một số phòng học được liệt vào phòng học tạm. Một số phòng học, phòng chức năng, khu vực nhà vệ sinh của học sinh  tường, mái đã xuống cấp nghiêm trọng.

+ Nhà trường chưa có đủ thiết bị hiện đại cho các lớp sử dụng như: máy quay camera, đài, màn hình, băng, máy chiếu.  Hệ thống tủ đựng đồ dùng ở một số phòng học còn nhỏ, đã cũ không đảm bảo cho việc để đồ dùng dạy học của giáo viên và học sinh. Một số bảng từ trơn, xuống cấp, khó viết cần sơn kẻ lại. Hệ thống sân chơi ở khu A, C đã xuống cấp cần tu sửa và nâng cấp. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

Thực hiện nghiêm túc việc KT-KĐCLGD để nâng cao chất lượng mũi nhọn và xác định xem thực chất CLGD của trường đang ở mức độ nào.

          Tổ chức tốt các kì thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc đúng quy chế và phản ảnh đúng chất lượng thực chất nhà trường.

          Thúc đẩy việc đổi mới công tác KT – ĐG học sinh, đặc biệt hướng tới đánh giá năng lực, phẩm chất người học.

  2. Yêu cầu

Yêu cầu tất cả các tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên, tham gia các hoạt động KT-KĐCLGD nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân khi được phân công nhiệm vụ. Tích cực tham gia với tinh thần cao nhất trong các cuộc thi đối với giáo viên. Tích cực đổi mới phương thức KT-ĐG học sinh theo hướng kiểm tra đánh giá NL-PC. Quan tâm dạy cách học và cách tự kiểm tra đánh giá bản thân cho học sinh.

Đối với học sinh tích cực học tập, tham gia có trách nhiệm và thực hiện đúng quy chế trong các kì kiểm tra, giao lưu; kiểm định chất lượng.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

          1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ Tám, Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

          2. Tham mưu với các cấp tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác khảo thí và kiểm định CLGD các cấp.

3. Tổ chức và tham gia các kỳ thi, khảo sát, giao lưu năm học 2021-2022 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng Qui chế; Thực hiện tốt việc xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học, tuyển sinh lớp 1.

4. Nâng cao hiệu quả quản lí và triển khai công tác kiểm định CLGD.

5. Xây dựng và khai thác có hiệu quả ngân hàng đề thi, thư viện câu hỏi, bài tập dùng cho các kì thi, khảo sát, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, học kỳ.

6. Quản lý chặt chẽ việc cấp phát giấy chứng nhận đảm bảo theo đúng Quy chế và các văn bản hướng dẫn về quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1.     Củng cố và xây dựng đội ngũ

- Đối với nhà trường:

+ Đ/c Nguyễn Thị Hương Sen – Hiệu Trưởng : Trực tiếp phụ trách  công tác TĐG và KĐCLGD;

+ Đ/c Nguyễn Văn Minh – Phó HT: Phụ trách công tác Khảo thí, xây dựng ngân hàng đề, tổ chức đăng kí tham gia các kì thi do các cấp tổ chức, phân công coi chấm thi tại trường, tổ chức tập huấn về đổi mới KTĐG cho giáo viên…

- Đối với các tổ bộ phận: Các tổ trưởng và tổ phó, cán bộ y tế, cán bộ TBTV, Kế toán, Bí thư đoàn, tổng phụ trách, chủ tịch công đoàn, đại diện chi bộ là thành viên của HĐ TĐG-KĐCLGD.

2. Công tác khảo thí và đánh giá chất lượng

2.1. Công tác đánh giá chất lượng

-  Giao cho bộ phận phụ trách chuyên môn chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc công tác kiểm tra, đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất.

2.2. Tổ chức tham gia các kỳ thi, khảo sát…

Giao bộ phận chuyên môn chỉ đạo và tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo khách quan, công bằng theo định hướng đánh giá năng lực của học sinh.

Tổ chức cho học sinh tham gia kiểm tra định kỳ theo quy định (Giữa kỳ I môn Toán và Tiếng việt đối với khối 4,5, Cuối kỳ 1 môn Toán và Tiếng Việt đối với các khối lớp, môn Tiếng Anh lớp 3,4,5; Môn Khoa học, Lịch sử và địa lý đối với lớp 4,5; Giữa kỳ II môn Toán và Tiếng việt đối với khối 4,5, Cuối kỳ II môn Toán và T. Việt đối với các khối lớp, môn Tiếng Anh lớp 3,4,5; Môn Khoa học, Lịch sử và địa lý đối với lớp 4,5;)  

 V. CÔNG TÁC TĐG-KĐCLGD

- Nhà trường đã được đánh giá và công nhận trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục Mức độ 2, chuẩn Quốc gia Mức độ 1 năm 2018.

- Cập nhật dữ liệu đầu năm lên phần mềm KĐCL đảm bảo xong trước 30/10/2021.

+ Xây dựng Kế hoạch bổ sung về  KĐCL GD, tiếp tục cải thiện các Chỉ số, tiêu chi chưa đạt, thu thập bổ sung các minh chứng…

          VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

BGH nhà trường căn cứ hướng dẫn của Phòng giáo dục xây dựng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiên một cách cụ thể để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2021-2022.

Các Hội đồng, tổ, bộ phận trong nhà trường thực hiện đánh giá sơ kết học kì, tổng kết năm học công tác khảo thí và kiểm định CLGD. Cuối năm học, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác khảo thí và kiểm định CLGD và gửi về trường để BGH tập hợp báo cáo về phòng GD&ĐT theo qui định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KT-KĐCLGD. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo về BGH để được hướng dẫn và kịp thời giải quyết.

 Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT( Để b/c);

- BGH;            

- Các bộ phận liên quan;

- Đăng trên website của trường;

- Lưu: VT.

            HIỆU TRƯỞNG

 

 

              Nguyễn Thị Hương Sen

 

KẾ HOẠCH CỤ THỂ THEO THÁNG

Tháng

Nội dung hoạt động

Người thực hiện

Điều chỉnh

 

 

 

 

08->

09/2021

- Tuyên truyền cho cán bộ GV về công tác KT&KĐCL

 - Các khối phân công GV có nhiều kinh nghiệm xây dựng các chuyên đề, đề cương ôn luyện các CLB

 - Các khối chọn học sinh có năng khiếu và tổ chức ôn tập, chuẩn bị cho giao lưu các cấp.

- Nhập giữ liệu học sinh đầu năm trên máy tính.

- Đ/c Hiệu trưởng

 

Đ/C Minh, TTCM, GV

 

 

- TTCM, GV, GVCN

  

- Đ/C Thùy

 

 

 

 

10/2021

- Ra đề kiểm định kiểm tra ĐKL1(xây dựng ngân hàng đề KT theo ma trận)

 

 

- TTCM, GV

 

 

 

11/2021

- Cập nhật số liệu, minh chứng chuẩn bị báo cáo tự đánh giá.

- Nhập điểm máy tính

 - Đ/C Minh, nhóm hồ sơ

- Đ/C Thùy

 

 

 

12/2021

- Hoàn thành báo cáo tự đánh giá

- Ra đề kiểm tra học kỳ, chấm thi kiểm tra học kỳ I

- Bảo quản, Pho to đề thi đảm bảo theo yêu cầu.

- Lập danh sách GV coi thi, danh sách GV chấm thi kiểm tra học kỳ I

- Đ/C Minh

 

- TTCM, GV

- Đ/C Minh, nhóm hồ sơ, văn thư

- Đ/C Quế

 

 

 

 

01/2022

- Nhập kết quả cuối kỳ trên phần mềm CSDL.

- Sơ kết học kỳ I báo cáo công khai công tác KT&KĐCL trên mạng Internet.

- Căn cứ vào kết quả đánh giá kỳ I phân loại đối tượng HS có kế hoạch bồi dưỡng học sinh.

- Đ/C Thùy

 

- Đ/C Minh, nhóm CNTT

- Đ/C Minh

 

02/2022

- Kiểm tra đánh gia thường xuyên

- Toàn trường(GVCN)

 

 

03/2022

- Kiểm tra đánh gia thường xuyên, đánh giá giữa kỳ 2

 

 - Toàn trường, khối 4,5.

 

 

 

 

 

04/2022

- Thi thử lớp 5: Ra đề, in sao đề, bảo quản đề thi đảm bảo theo quy định.

- Lập danh sách GV coi thi, chấm thi thử lớp 5 .

- Nhập điểm giữ liệu trên phân mềm CSDL.

- Ra đề thi, chấm thi học kỳ II.

 - Đ/C Minh, TTCM, GV, Văn thư

 - Đ/C Quế

 

- GV giảng dạy

- Toàn trường

 

 

 

 

 

05/2022

- Hoàn thành giữ liệu nhập điểm, đánh giá xếp loại học sinh trên phần mềm.

- Lập danh sách GV coi thi chấm thi học sinh lớp 5 lên lớp 6.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo cho học sinh thi .

- Đ/C Minh, GVCN

 

- Đ/C Minh

 

Hành chính -Văn phòng

 

06/2022

- Bàn giao hồ sơ học sinh lên 6 THCS

- Đ/C Minh

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Nguyễn Văn Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 2
Tháng 10 : 104
Tháng trước : 93
Năm 2021 : 1.940
Năm trước : 7.126
Tổng số : 16.161